กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.91.0.112    
 
แผนยุทธศาสตร์
_______________________________________________________________________________________________________
แผนยุทธศาสตร์
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลของเทศบาลตำบลขึ่ง สามารถจำแนกประเด็นของแนวทางการพัฒนาใน ภาพรวมสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เส้นทางขนถ่ายผลผลิต และสะพาน

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารต่างๆ

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

4. การแก้ไขปัญหาความยากจน

5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

6. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต

3. ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

2. สนับสนุนและส่งเสริมการด้านสาธารณสุข

3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม

5. สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา

6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

7. สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนัก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย

3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

5. การจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาลตำบลในการจัดบริการสาธารณะ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและองค์กรชุมชน

 

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล