กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 

001

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้

1.1 ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.1.4 งานระบบคอมพิวเตอร์

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2.2 งานจัดทำงบประมาณ

1.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.3.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1.3.2 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

1.4 ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.4.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.4.2 งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่งบประมาณประจำปี
1.4.3 งานนิติกรรมสัญญา

1.5 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.5.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5.2 งานรักษาความสงบภายใน
1.5.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

1.6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.6.1 งานธุรการ
1.6.2 งานสารบรรณ
1.6.3 งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล