กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 

002

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน

2.1.2 งานการเงินและบัญชี

2.1.3 งานระเบียบการคลัง

2.1.4 งานสถิติการคลัง

2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.2.1 งานพัฒนารายได้

2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.3.1 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.4.1 งานธุรการ

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล