กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 

004

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ การบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้

5.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1.1 งานแผนงานและโครงการ

5.1.2 งานระบบสารสนเทศ

5.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

5.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย

5.2.2 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

5.2.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.2.4 งานประสานกิจกรรม

5.2.5 งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

5.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

5.3.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

5.3.2 งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

5.3.3 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

5.3.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

5.3.5 งานกีฬาและนันทนาการ

5.3.6 งานกิจการศาสนา

5.3.7 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล