กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา อยู่ห่างจากอำเภอเวียงสาประมาณ 15 กิโลเมตร ทางทิศใต้ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านที่กึ่งกลางลำน้ำว้าไหลมาบรรจบที่บริเวณพิกัด PA 871534 ใช้กึ่งกลางลำน้ำว้าเป็นแนวแบ่งเขตไปจนถึงบริเวณที่ลำห้วยขะยมไหลมาบรรจบบริเวณพิกัด PA 997533 เป็นจุดสิ้นสุดด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดกับตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก กึ่งกลางลำน้ำมวบบริเวณที่ห้วยดำนบไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 968467 ใช้กึ่งกลางลำน้ำมวบ เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 926439 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำว้า บริเวณที่ลำห้วยขะยม ไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 997533 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยขะยม จนถึงสันเขาดอยขุนขะยมบริเวณพิกัด QA 013506 ไปตามสันทาง ทิศตะวันตกถึงสันเขาดอยขุนห้วยสะเลา ตัดลงร่องเขาตามห้วยดำนบ ที่บริเวณพิกัด PA 962475 ใช้ลำห้วยดำนบเป็นแนวแบ่งเขตจนไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำห้วยมวบ ที่บริเวณพิกัด PA 968467 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านบริเวณที่ลำน้ำมวบไหลบรรจบ บริเวณพิกัด PA 871534 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตำบลขึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 58,750 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำว้ากับแม่น้ำน่าน


1.4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านมงคล ผู้ใหญ่บ้าน นายโรจน์  ถาพรม

หมู่ที่ 2 บ้านงิ้วงาม ผู้ใหญ่บ้าน นายประยูร  นวลคำ

หมู่ที่ 3 บ้านขึ่ง กำนันตำบลขึ่ง นายเจริญฤทธิ์  ปัญญานะ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ ผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์  อินต๊ะเขื่อน

หมู่ที่ 5 บ้านผาโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน นางสุภาพรรณ  โพธิกุล

หมู่ที่ 6 บ้านขึ่งใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายอัครพงษ์  ยอดคำ

หมู่ที่ 7 บ้านศรีมงคลเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายจำเนียร  เรือนน้อย

- จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุกหมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- จำนวนหมู่บ้านนอกเขต เทศบาลตำบลบางส่วน - ได้แก่ หมู่ที่ -

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

- จำนวนเทศบาลตำบล - แห่ง

- จำนวนเทศบาล - แห่ง

1.6 จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 4,058 คน แยกเป็น

- ชาย 2,072 คน

- หญิง 1,986 คน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล