กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
_______________________________________________________________________________________________________
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 


� � � � � � � � � � �ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มทำความเข้าใจกับ

� � � � � � � � � � � � � � �ที่ดินประเภทต่างๆ ก่อนจะเสียภาษี????

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนภาษีโรงเรือน ใช้ตั้แต่ต้นปีที่ผ่านมา สำหรับกฏหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อทดแทน

กฏหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 เพื่อให้กฏหมายมีความสอดคล้องกับลักษณะ

�มาทำความรู้จักกับภาษีโรงเรือนและที่ดินกันก่อน คือ เป็นเงินที่เก็บจากรายได้จากการประเมินทรัพย์สินอสังหาฯ ที่เราถือ

ครองอยู่ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคารตึกแถว ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คลังสินค้า ฯลฯ หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ตั้งถาวรอยู่บนที่พิื้น

อย่าง สะพาน ท่าเรืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ค้าขาย

ใช้เป็นคลังสินค้า ใช้ประกอบอุตสาหกรรม หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ ซึ่งผู้ที่ต้องจ่ายภาษีโเงรือนและที่ดิน ก็คือ

เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดิน หากเป็นกรณีที่เจ้าของผลักภาระภาษีให้แก้ผู้เช่าเป็น

ผู้จ่ายที่มีการระบุในสัญญาเช่า หรือในกรณีที่ให้ญาติใช้พื้นที่ประกอบกิจการฟรีๆ เป็นผู้จ่าย แต่หากผู้เช่าได้ทำสัญญาร่วมกันไว้

ไม่จ่าย ไม่ว่าอย่างไร ภาระภาษีเงเรือนก็ยังคนเป็นของเจ้าของสินทรัพย์อยู่ดี โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ได้เริ่มบังคับใะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจจุบัน โดยภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้ ให้อำนาจ�“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เป็นผู้จัดเก็บภาษีตามที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกำหนด ส่วนฐานภาษีที่จะถูกจัดเก็บจะคิดจาก

มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณจากมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็

จะเป็นผู้มี่มีอยู่ถือครองที่ดินในใบโฉนดเหมือนกับภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ได้กล่าว

ไปข้างต้น

157382453610

�ซึ่งรายละเอียดของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่ภายในปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป

จะเป็นการบังคับใชจ่ริง ซึ่งตอนแรกที่จะมีการกำหนดชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 จะเลื่อนออกเป็นเดือนสิงหาคมแทน ซึ่งอัตรา

สุงสุดที่เป็นไปได้อยู่ที่ปีละ 3% ของมุลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

คือ ที่อยู่อาศัย , เกษตรกรรม, ที่ดินพาณิชยกรรม และที่ดินกรกร้างว่างเปล่า แต่มีแค่ 2 ประเภท คือ เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหลัก

ที่ได้รับการยกเว้น และมีอยู่ 2 ประเภท คือ ที่ดินพาณิชยกรรมและ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยที่ดินแบบพาณิชยกรรม และ

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะเสียภาษีมากกว่าที่ดินแบบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหลัก ถึง 10 เท่า

Screenshot_2_2

ที่ดินเพื่อยู่อาศัย ที่มูลค่า 0-10 ลบ. จะถูกยกเว้นภาษี, มูลค่า 10-50 ลบ. ถูกเก็บ 0.02%, มูลค่า 50-40 ลบ. ถูกเก็บ 0.03%

และมูลค่า 100 ลบ. ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.1% หากเป้นบ้านหลักและ เป็นทั้งเจ้าของบ้านและที่ดิน จะยกเว้นภาษี 50 ลบ. แรก

แต่ถ้าเป็นบ้านหลักแต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวจะเป็นรับยกเว้นภาษี 10 ลบ. แรก

Screenshot_4_2

ที่ดินเกษตรกรรม มีมูลค่าที่ดิน 0-75 ลบ. ถูกเก็บ 0.01%, มูลค่าที่ดิน 75-100 ลบ ถูกเก็บ 0.03.% มูลค่าที่ดิน 100-500 ลบ.

ถูกเก็บ 0.05%, มูลค่าที่ดิน 500-1000 ลบ. ถูกเก็บ 0.07% และมูลค่าที่ดิน 1,000 ลบ.ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.01% ส่วนบุคคลธรรมดา

จะได้รับการยกเว้น อปท. ไม่เกิน 50 ลบ.

ที่ดินต้องเป็นการทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์และกิจการอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย

ร่วมกันประกาศกำหนด

Screenshot_3_2

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินที่มีมูลค่าการประเมิน 0.50 ลบ.ถูกเก็บ 0.3%,ที่ดินมูลค่า 50-200 ลบ. ถูกเก็บ 0.4%,

ที่ดินมูลค่า 200-1,000 ลบ.ถูกเก็บ 0.5%, ที่ดินมูลค่า 1,000-5,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.6% และที่ดินมูลค่า 5,000 ลบ.ขึ้นไป

ถูกเก็บ 0.7% ส่วนที่ดินที่มีการทิ้งร้างแบบที่เจ้าของไม่ทำประโยชน์จะมีการเพิ่มอัตราเก็บ 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมจะไม่เกิน 3% นั่นเอง

ที่ดินเพื่อการพาชนิชกรรมและอุตสาหกรรม ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการทำพาณิชยกรรม มูลค่าการประเมิน 0-50 ลบ. ถูกเก็บ 0.5%,

ที่ดินมุลค่า 1,000-5,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.6% และที่ดินมูลค่า 5,000 ลบ.ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.7%

ร้านค้าโชว์ห่วย, ปั้มน้ำมัน,อพาร์เมนต์, บ้านและคอนโดที่ปล่อยเช่า ก็เป็นพาณชิยกรรม

Screenshot_5_2

หากเห็นบ้านหลังหลักและเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน จะยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก แต่ถ้าเป็นบ้านหลักแต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้าน

อย่างเดียวจะได้รับยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ถ้าเป็นที่ดินแบบอยุ่อาศัยจะถูกเรียกเก็บภาษีคิดเป็นล้านละ 200 บาท

แต่ในกรณีที่บางคนมีคอนใดหลายห้อง จะต้องไปดูที่สัญญาว่าจดเทะเบียนห้องนั้นว่าอาศัยหรืออื่นๆ เพราะหากจดทะเบียนห้องเป็นอื่นๆ

จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนด ส่วนถ้าคอนใดห้องใหนซื้อมาปล่อยเช่า อัตราเรียกเก็บภาษีจะแตกต่างจากห้องที่ใช้อาศัยเช่นกัน

เพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบใบสัญญาคอนใดของตัวเองให้ดีๆ ว่าได้จดทะเบียนแบบอยู่อาศัยไว้หรือปล่าว หากไม่อยากเสียภาษีในส่วนนี้

ในกรณีที่เรามีคอนใดปล่อยเช่า จะถูกเรียกเก็บภาษีแพงกว่าบ้านหลังหลัก เป็น 0.03% ขึ้นไป หรือ คิดเป็นล้านละ 3,000 บาท

ถ้าห้องนั้นเราทำการปล่อยเช่าจริงแต่กลับจดทะเบียนเป็นอยู่อาศัย ก็จะถือว่าผิดกฏหมายได้ หากมีกำหนดการเช่า 3 ปี ขึ้นให้

ให้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ถ้าห้องไม่มีการจดทะเบียนจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เพียง 3 ปี และค่าเช่าถือเป็นเงินได้ และต้องนำมา

คำนวณเสียภาษีเงินได้นั้นเอง และหากเป้นการปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติก็ต้องส่งใบ ตม30 เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่เช่นกัน

ถ้าไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเกิดอะไรขึ้น?

ซึ่งหลักเกณฑ์ของกำหนดการเสียภาษี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งแบบประเมินภาษีและส่งแบบประเมินให้ผู้ที่ต้องภาษีภาษี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และผู้เสียภาษีต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยที่พนักงานต้องแจ้งการประเมินไปให้เจ้าของที่ดินทุกแปลง

ตามรายการที่ได้รับแจ้งของกรมที่ดิน และจะมีการแจ้งประเมินภาษีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากข้อมูลที่ส่งไปให้เจ้าของที่ดินไม่ครบถ้วนทาง

องค์กรถึงจะมีการแก้ไขข้อมุลและส่งซ้ำอีกที เมื่อเจ้าของทรัพย์สินละเลยการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็จะมีโทษปรับเพิ่มร้อยละ 40

ของภาษีที่ค้างจ่าย เงินเพิ่มร้อยละ 1ต่อเดือน หลักจากมีการออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิออก

หนังสือยึด อายัดทรัพย์สินได้ และสามารถยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระภาษี ซึ่งอัตราภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเป็น

ช่วง 2 ปีแรก หลังจาก 2 ปี จะเป็นอัตราสูงสุด คือ ที่ดินเกษตรกรรม หลังจาก 2 ปี แรก ต้องเสียภาษี 0.15% ยกเว้นมูลค่า

ทรัพย์ 50 ล้านบาทแรกอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จะเสียภาษี 0.30% หลังจาก 2 ปี ยกเว้นหากใช้

เพื่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน, ที่ดินพาณชยกรรม จากที่คยเสียภาษีสุงสุด 0.70 % ปีหลังต้องเสีย 1.20% และที่ดินรกร้าง

ว่างเปล่า 2 ปี หลังต้องเสีย 3.00%

Screenshot_12

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล