กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
ภาษีป้าย
_______________________________________________________________________________________________________
ภาษีป้าย
 

ภาษีป้าย

การยื่นแบบภาษีป้าย

ภาษีป้าย : อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง X ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปันกับอักษรต่างประเภท หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมดคิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย 

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือ

โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ณ ฝ่ายรายได้ เทศบาลตำบลขึ่ง ดังนี้

* กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน

* กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม ของทุกปี

* กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน

* หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภยในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

- ใบอนุญาติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย

-รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดกว้างxยาว

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนการค้า(กรณีนิติบุคคล)

-กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท,ทะเบียนพาณชิย์และหลักฐานของสรรพกร เช่น ภพ.01, ภ.พง 09 , ภ.พ.20

-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรตามกฏหมาย) และใบเสร็จการเสียภาษีครั้งสุดท้าย(ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย(รายเก่า) ที่ยื่นชำระภาษี

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย

-สำเนาใบเสร็จของสรรพากร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล

หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลขึ่ง ตัวอย่าง แบบ ภ.ป.1

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล