กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
_______________________________________________________________________________________________________
การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 

การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

พระราชบัญญัติ โฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 

การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงหมายถึงการที่เราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้านของเราโดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอยู่ประจำที่หรือร้านแห่งนั้น งานที่

จะโฆษณาใช้เสียงจะมีอยู่ด้วยกัน  2  ประเภท

กิจการประเภทที่ 1 คือการโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้าขอใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียมธบับละ 10 บาท กิจการประเภทนี้ก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน งานไว้ครู งานแต่งงาน งานมหารสพต่างๆ 

กิจการประเภที่ 2 คืการโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช้รถประชาสัมพันธ์วิ่งตามเส้นทางต่างๆ ภายในเขตเทศบาลสามารถขออนุญาตได้คราวละไม่เกิน5 วัน ค่าะรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ 60 บาท

2. คือการโฆษณาประจำที่โดยประชาสัมพันธ์ ณ  ร้านหรือกิจการนั้นๆ สามารถขออนุญาตได้คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียมโฆษณาประจำที่ฉบับละ 75 บาท

ห้ามอนุญาตและห้ามช้เสียงโฆษณาในระยใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใด สถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้

1.โรงพยาบาล

2.วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจและ

3.ทางแยกที่มีการสัญญาไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ

การปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาต

เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตนำใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรดังต่อไปนี้

-โฆษณาประจำที่ให้แสดงต่อสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่นั้นเมื่อนายตำรวจซึ่งเป็นหวหน้าในสถานีตำรวจนั้น หรือผู้รักษาการแทนได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล้วจึงทำการโโฆษณาได้

ความผิดเมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

1.ความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

  – โฆษณาโดยเครื่องขยายเสียงโดยไม่ขออนุญาตปรับสูงสุด 200 บาท และถูกเพิกถอนใบอนุญาต( มาตรา 9)

  – ผู้ใช้เสียงและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตปรับสูงสุด 200 บาท (มาตรา 9)

  – เสียงที่โฆษณาก่อความรำคาญต้องลดเสียงตามคำสั่งพนักงาน(มาตรา 6)

2.ความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

  - ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลดเสียงที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ จำคุก 1 เดือน หรือปรับสูงสด 2,000.- หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 74) 

3.ความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา

   -ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงจนทำให้ตกใจหรือเดือดร้อนปรับสูงสุด 100 บาท (มาตรา 370)

เอกสารประกอบการขอยื่น

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบมอบอำนาจ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาน ผู้มอบและผู้รับมอบ(กรณีไม่สามารถมายิ่นเองได้)  

4.แบบคำร้องตามแบบ ฆษ.1

5.แผนที่สังเขป 

แบบฟอร์ม ฆ.ษ.1 

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล