กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
_______________________________________________________________________________________________________
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการต่างๆ ที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

7. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น

    สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท. 

8. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการต่างๆ ที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

1. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

3. มาตรการป้องกันการรับสินบน

4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

5. มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

6. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

7. หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขึ่ง

8. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล