กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.72.122    
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
_______________________________________________________________________________________________________
หน่วยตรวจสอบภายใน
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สายการบังคับบัญชา             

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ

ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง

การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง

อนุมัติให้ดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง

อำนาจหน้าที่     

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลขึ่งและ  มีอำนาจในการ

เข้าถึงข้อมูลเอกสารทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไข

ระบบควบคุมภายใน  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียง

ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบ

การดำเนินการรวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต เชี่ยวชาญ   และมีความระมัดระวัง

รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ  มีมนุษย์สัมพันธ์  และทักษะในการติดต่อสื่อสาร  มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับตรวจ 

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ความรับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบโดยการ

ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประเมินผล    ข้อเสนอแนะ   คำปรึกษาตามแนวทาง    ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด  ดังนี้ 

1. วางแผนกำหนดเป้าหมายขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ  ของเทศบาลตำบลขึ่ง

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน

4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์

สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ

6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบพร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะ   เพื่อการแก้ไขปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้

ปลัดเทศบาลทราบและพิจารณาสั่งการ

7.  ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ  เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้ถูกต้อง

8. ปฏิบัติงานในการเป็นทึ่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัดเทศบาล  หัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล