กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.214.224.207    
 
เนเธœเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  doc120210127023700.pdf   27-01-2564  57  19
2   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน   22-01-2564  49  6
3   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง   22-01-2564  46  1
4   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   22-01-2564  46  1
5   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร   22-01-2564  47  6
6   ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์  แผนงานงบกลาง แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข   22-01-2564  53  6
7   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แผนงานการเกษตร แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   22-01-2564  45  7
8   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการพาณิชย์   21-01-2564  41  3
9   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  doc120210121045412.doc   21-01-2564  43  10
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล